Thứ Ba, 26/03/2019 06:52
  23/11/2018 15:14        

GIỚI THIỆU CHUNG

     Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa (Liên hiệp Hội Khánh Hòa) được thành lập theo Quyết định số 75-QĐ/TU ngày 14/7/1988 của Tỉnh ủy Phú Khánh và được công nhận tại Quyết định số 1497-QĐ/UB ngày 13/9/1988 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh.

     Trải qua ba thập kỷ xây dựng và hoạt động, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Khánh Hoà đã kiên trì phấn đấu xây dựng và phát triển tổ chức; tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền và phổ biến kiến thức, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ; phát triển cộng đồng và xoá đói giảm nghèo; tư vấn, phản biện và giám định xã hội về khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, và kinh tế xã hội cho các cơ quan Đảng và Nhà nước ở tỉnh. Bằng những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực, Liên hiệp Hội Khánh Hòa đã khẳng định được hướng đi đúng đắn, vai trò và vị trí của mình, được Tỉnh ủy và UBND tỉnh tin cậy, xã hội thừa nhận...

--------------------

--------------------