Thứ Ba, 26/03/2019 07:55
  23/11/2018 15:19        

Bộ máy tổ chức Liên hiệp Hội Khánh Hòa Khóa 5 (2016-2021)

Sơ đồ tổ chức Liên hiệp các Hội KH & KT Khánh Hòa

          Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp Hội là Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KH & KT tỉnh Khánh Hòa, thường lệ 5 năm họp một lần.

          Ban Chấp hành gồm các đại biểu của tất cả các Hội thành viên và một số ủy viên khác do Ban Thường vụ khóa trước giới thiệu.

          Ban Chấp hành bầu ra Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra.

          Dưới đây là sơ đồ tổ chức của Liên hiệp Hội Khánh Hòa:

Chức năng và nhiệm vụ của các tổ chức tham mưu giúp việc của Liên Hiệp Hội tỉnh

1. Văn phòng

Nhiệm vụ chủ yếu:

- Tham mưu, tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của Liên Hiệp Hội và các hội thành viên.

- Củng cố phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các hội thành viên.

- Tập hợp, đoàn kết và phát huy tiềm năng, trí tuệ của trí thức khoa học và công nghệ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

- Phản ánh nguyện vọng và ý kiến đóng góp của trí thức khoa học và công nghệ với Đảng, Nhà nước và Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Đánh máy, in ấn tài liệu, văn thư, lưu trữ các Chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng, Nhà nước.

- Tài chính, kế toán, thủ quỹ đúng chế độ chính sách pháp luật, bảo đảm kinh phí hoạt động cho Liên Hiệp Hội, các hội thành viên, cho Hội thi sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật, tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

- Hợp tác quốc tế, đối ngoại: nghiên cứu tình hình cụ thể của tỉnh về giảm nghèo giải quyết việc làm, bảo vệ môi trường, … để có dự án phù hợp kêu gọi các tổ chức phi chính phủ đầu tư không hoàn lại. Trao đổi kinh nghiệm xây dựng tổ chức Liên Hiệp Hội, hợp tác quốc tế với Liên Hiệp Hội các tỉnh bạn.

- Công tác thi đua trong khối các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và tổ chức thi đua trong các hội thành viên thuộc Liên Hiệp Hội.

- Lái xe, tạp vụ, bảo vệ đêm.

2. Ban Tuyên truyền - Phổ biến kiến thức và Hội viên

Nhiệm vụ chủ yếu:

- Liên Hiệp Hội và hội viên huy động đội ngũ trí thức tham gia tích cực các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho cộng đồng, đưa trí thức khoa học và công nghệ xuống cơ sở, đến với các tầng lớp nhân dân.

- Tổ chức các hoạt động mạng lưới, tăng cường giao lưu trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm hoạt động, giới thiệu điển hình tiên tiến để phát huy sức mạnh tổng hợp của các hội thành viên, hội viên.

- Tăng cường lồng ghép các hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ với hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và nâng cao kiến thức cho nhân dân, khuyến khích hình thành và phát triển cổng thông tin 2 chiều giữa nhà khoa học với sản xuất.

- Củng cố tổ chức, định hướng nội dung và phối hợp hoạt động của hệ thống báo chí, đài truyền thanh truyền hình, các báo viết Trung ương và địa phương: Website Liên Hiệp Hội,  bản tin nội bộ, trang thông tin trên tạp chí khoa học công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh. Nhằm nâng cao chất lượng thông tin cho xã hội, thực hiện sứ mệnh tuyên truyền và phổ biến thông tin cho xã hội.

- Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy sáng kiến, cải tiến công nghệ tham gia tích cực hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh ngày càng có chất lượng, đẩy mạnh tuyên truyền áp dụng kết quả các giải thưởng hội thi vào cuộc sống.

- Hoạt động khuyến khích sáng tạo tôn vinh trí thức: Hội nghị tôn vinh các nhà khoa học tiêu biểu 5 năm/lần.

3. Ban Khoa học Công nghệ - Tư vấn phản biện và Môi trường

Nhiệm vụ chủ yếu:

a. Hoạt động khoa học và công nghệ

- Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Đặc biệt là chương trình hành động của Tỉnh ủy , thực hiện Nghị Quyết 26/NQ-TW ( khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

b. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội 

- Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề quan trọng về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa, trước hết là những vấn đề liên quan đến khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức, đề xuất và huy động đông đảo các nhà khoa học đầu ngành ở địa phương và doanh nghiệp tham gia tích cực các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ban ngành và góp ý tư vấn, phản biện các qui hoạch , kế hoạch phát triển ngành, liên ngành.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia và quy chế sử dụng chuyên gia đủ năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội

- Cung cấp các dịch vụ đào tạo nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và chất lượng hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội và vận động chính sách cho các hội thành viên.

- Tăng cường trao đổi chia sẽ kinh nghiệm và giúp đỡ hỗ trợ các hội thành viên làm tốt các hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.