- Dự án “Điều chỉnh bổ sung Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”

 

- Dự án “Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư dọc bờ sông Cái Nha Trang, phường Phương Sơn và phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang”

 

- Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Diên Khánh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”

 

- Dự án “Quy hoạch phát triển ngành thủy sản Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2035”

 

Dự án “Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 – 2025 và định hướng đến năm 2030”

 

Dự án “Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2015-2025 và định hướng đến năm 2030”

 

Dự án “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy lợi giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2035"

 

- Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vạn Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030”

 

- Dự án “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020”

 

- Dự án “Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu đô thị hành chính mới tỉnh Khánh Hòa”

 

|<<    <   
[1]234
   >    >>|
   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thư viện ảnh
   
 Thông tin quảng cáo
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
Hội Đông Y Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng