- Thể lệ Hội thi Sáng tạo KH-KT lần thứ 4

          Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thi sáng  tạo khoa học - kỹ thuật của Ban chỉ đạo Hội thi toàn quốc, quyết định số 3131/QĐ-UB ngày 02/12/2009 của UBND tỉnh Khánh Hoà và thông báo số 57/UBND ngày 10/2/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc xét duyệt kế hoạch tổ chức và thể lệ Hội thi Sáng tạo khoa học Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV (2010- 2011) Ban tổ chức Hội thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật tỉnh Khánh Hoà triển khai kế hoạch Hội thi sáng tạo khoa học – kỹ thuật lần thứ  IV (2010 – 2011) ....

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng