Bài học thời cơ

     Thời cơ là tình thế xuất hiện trong thời điểm nhất định có lợi nhất cho việc chủ động phát huy toàn lực để giành thắng lợi. Thời cơ có thể do sai lầm của đối phương, do năng động chủ quan tạo nên hoặc do khách quan đưa đến. Khi thời cơ đến phải hết sức nhạy bén nắm bắt và phải kịp thời chớp lấy. (Bài viết Chào mừng 73 năm Cách mạng Tháng 8 năm 1945 (19.8.1945 – 19.8.2018))

     Sau khi nước Pháp bị phát xít Đức đánh bại và chiếm đóng, cuộc chiến tranh giữa các nước đế quốc sắp chuyển thành cuộc chiến tranh chống Liên Xô, tháng 5 năm 1941, Bác Hồ và trung ương Đảng nhận thấy rằng: Thời cơ nghìn năm có một sẽ đến, Đảng ta thay đổi chiến lược cách mạng, tập hợp lực lượng toàn dân tộc thành mặt trận cứu quốc lấy công nông làm lực lượng cơ bản, vũ trang quần chúng, chờ khi các nước phát xít thất bại thì lập tức khởi nghĩa giải phóng đất nước giành độc lập cho Tổ Quốc.

     Tháng 10 năm 1944, Bác Hồ từ Trung Quốc về Cao Bằng. Người quyết định hoãn cuộc khởi nghĩa của các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn vì thời cơ chưa đến, kẻ thù vẫn còn mạnh. Chỉ thị “Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ngày 11-3-1945 là một văn kiện lịch sử có ý nghĩa chỉ đạo hành động chuẩn bị mọi lực lượng để đón thời cơ khởi nghĩa một cách chủ động đã được Đảng ta sớm đề ra phù hợp với tình hình lúc đó.

     Bác Hồ và Trung ương Đảng đã tận dụng triệt để những thuận lợi cơ bản: Phát xít Nhật hoang mang, chính phủ Trần Trọng Kim yếu thế, quân đồng minh chưa vào nước ta. Quân Pháp có tham vọng quay trở lại Việt Nam nhưng chưa có lực lượng. Ngày 14-8-1945, hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào - Tuyên Quang nhận định thời cơ đã đến, quyết định tổng khởi nghĩa trong toàn quốc giành chính quyền trước khi quân đồng minh vào Đông Dương. Ngay trong đêm 14-8-1945, Ủy ban khởi nghĩa đã ra quân lệnh số 1. Bác Hồ đã khẳng định: “Lúc này thời cơ thắng lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.

     Ngày 16 và ngày 17-8-1945, Quốc dân đại hội họp tại Tân Trào tán thành lệnh tổng khởi nghĩa của Đảng Cộng sản Đông Dương thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng do Bác Hồ làm chủ tịch. Trong thư kêu gọi đồng bào cả nước Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Giờ quyết định cho vận mệnh độc lập đã đến, đồng bào cả nước hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta.! Chúng ta không thể chậm trễ”.

     Ngày 19-8-1945, tổng khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội và sau đó cuộc tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước. Thời cơ tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Từ sau khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh đến trước lúc quân đồng minh tiến vào nước ta giải giáp quân Nhật. Nếu khởi nghĩa sớm hơn khi Nhật chưa đầu hàng thì sẽ khó khăn vì chúng tuy suy yếu nhưng vẫn còn lực lượng chống cách mạng. Ngược lại, nếu tổng khởi nghĩa muộn hơn khi quân Anh nhảy vào nước ta và theo gót quân Anh là quân Pháp và quân Tưởng tiếp đến là đế quốc Mỹ đã nhảy vào nước ta lúc Cách Mạng chưa giành được chính quyền chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim sẽ tiếp sức với bọn đế quốc chống lại chúng ta. Lúc đó thời cơ giành chính quyền sẽ không còn nữa, cách mạng sẽ rất khó khăn.

     Lịch sử diễn ra đã chứng minh rằng: Tổng khởi nghĩa không thể lấy thời điểm khác ngoài thời điểm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã chọn. Vận dụng yếu tố thời cơ giành thắng lợi cho Cách mạng Tháng 8 năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạt đến độ thiên tài. Bài học thời cơ của Cách mạng Tháng 8 năm 1945 đã được Đảng ta vận dụng sáng tạo đưa cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đến thắng lợi hoàn toàn, non song liền một giải đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội sánh vai với cường quốc năm châu.

Nguyễn Minh Kỳ

Tài liệu tham khảo: 

- Giữ gìn và phát huy giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Nhà xuất bản văn hóa-thông tin 2004)

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng