Bác Hồ - Nhà Tiên Tri Kỳ Diệu

     Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 3-2-1930, mỗi chúng ta lại nhớ Chủ Tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ thiên tài, Người đã sáng lập ra Đảng Cộng Sản Việt Nam để lãnh đạo nhân dân ta đưa cách mạng đi đến thắng lợi vẻ vang và tiếp tục dẫn lối đưa đường cho dân tộc ta đi vào thế kỷ XXI. Đó là thế kỷ bắt đầu từ một con người tài ba kỳ diệu, có tầm nhìn lịch sử. Cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đã nhận xét: “Người nhìn thấy cái nhỏ, cái lớn, thấy cái hiện tại và tương lai, thấy những cái mà mọi người không thấy”

     Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều quyết định lịch sử trên cơ sở của những nhận định thiên tài. Người khẳng định: muốn giành thắng lợi cách mạng việt Nam phải do giai cấp công nhân lãnh đạo mà đội quân tiên phong là Đảng Cộng Sản. Do vậy Bác đã ra sức phấn đấu để Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 3 tháng 2 năm 1930. Bác khẳng định Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập đó chính là Đảng của giai cấp vô sản. Đảng sẽ lãnh đạo cách mạng Việt Nam đấu tranh nhằm giải phóng cho toàn thể dân tộc ta thoát khỏi ách áp bức.Thực tế lịch sử đã chứng minh vai trò đó của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thế kỷ XX. Sau khi Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập Bác đã phân tích những mâu thuẫn của chủ nghĩa đế quốc và dự đoán cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 sẽ bùng nổ. Và đúng như điều tiên đoán của Người tháng 9 năm 1939 chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ, phát xít Nhật vào Đông Dương. Người Việt Nam phải đi làm bia đỡ đạn cho thực dân Pháp. Ngày đó Đông Dương và Thái Bình Dương là lò lửa của cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 đúng như điều mà Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã nhận định từ năm 1924. Khi cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra bằng sự nhận định thiên tài Người khẳng định: cuộc chiến tranh này nhất định Liên Xô sẽ chiến thắng. Hàng loạt các nước ở Đông Âu sẽ ra đời và cách mạng Việt Nam cũng sẽ thắng lợi. Chỉ 6 năm sau đó điều tiên tri của Bác đã trở thành hiện thực: Liên Xô đã chiến thắng cứu loài người thoát khỏi hiểm họa của chủ nghĩa phát xít và một loạt các nước dân chủ ở Đông Âu đã ra đời.

     Trong thư gửi đồng bào toàn quốc tháng 10 năm 1944 Bác đã khẳng định: thời điểm cuộc cách mạng sẽ thắng lợi, phe xâm lược gần đến ngày bị tiêu diệt, cơ hội cho dân tộc ta giải phóng chỉ trong một năm hoặc năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp ta phải làm nhanh. 

     Cách mạng tháng 8 thành công và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 2-9-1945 thực sự đã khẳng định dự đoán thiên tài, tầm hiểu biết sâu rộng, trí tuệ lỗi lạc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

     Đầu năm 1947 tại một địa điểm ở chiến khu Việt Bắc Bác Hồ đã đặt tên cho những người trong cơ quan với những tên gọi: Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi. Đây không phải là những tên gọi đơn thuần mà những tên gọi này gắn liền với cuộc kháng chiến của dân tộc ta vừa mang ý nghĩa chính trị, vừa là khẩu hiệu của cuộc kháng chiến, vừa là đường lối lãnh đạo của Bác đối với cuộc kháng chiến. Đó chính là tầm nhìn và sự chỉ đạo thiên tài, kiệt xuất của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Bác đã khẳng định Mỹ thua, ta thắng. Năm 1967 Bác nhận định: sớm muộn Mỹ sẽ đưa máy bay B52 đánh phá Hà Nội rồi thua mới chịu thua. Đây là sự nhạy cảm lớn và thực sự là đường lối chỉ đạo tác chiến của vị lãnh tụ thiên tài.

     Đúng như điều dự đoán của Bác tháng 12 năm 1972 đế quốc Mỹ đưa máy bay B52 đánh phá Hà Nội. Quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng trong 12 ngày đêm và đã lập được chiến công “Điện Biên Phủ trên không”. Sau chiến thắng này buộc Mỹ phải ký hiệp định Pari công nhận chủ quyền của Việt Nam. Năm 1967 khi phái đoàn Miền Nam ra thăm Bác, Bác nói: Bác kêu gọi đánh Mỹ 20 năm chứ chưa bao giờ kêu gọi đánh Mỹ 21 năm. Thực tế lịch sử đã chứng minh: cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta bắt đầu từ năm 1955 đến năm 1975 thì nhân dân ta đã đánh bại đế quốc Mỹ giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.

     Ôn lại những điều tiên tri lịch sử của Chủ Tịch Hồ Chí Minh chúng ta càng hiểu rõ hơn cuộc đời vĩ đại và những dự báo thiên tài kỳ diệu của Bác chúng ta càng tự hào, càng kính trọng hơn một trí tuệ lớn, một tinh thần cách mạng kiên cường, một tấm gương đạo đức sáng ngời của một con người tất cẩ vì dân, vì nước, vì hạnh phúc của dân tộc Việt Nam ta. Tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác mãi mãi soi sáng cho toàn Đảng, toàn dân ta vững bước tiến lên.

Nguyễn Minh Kỳ

     Tài liệu tham khảo: Giữ gìn và phát huy giá trị những di sản của CT Hồ Chí Minh. Tác giả: Trần Viết Hoàn. Nhà xuất bản văn hóa thông tin.

              

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng