- Tin hoạt động Liên hiệp Hội - Hội nghị trù bị Tổng kết thi đua năm 2017

     Ngày 19/01/2018, Khối Mặt trận – Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trù bị Tổng kết thi đua năm 2017. Đại diện lãnh đạo, cán bộ thi đua, công đoàn các đơn vị tham dự.

     Trong năm qua, các đơn vị trong Khối đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2017 của từng đơn vị. Tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua; Xây dựng quy chế hoạt động của Khối thi đua và các tiêu chí đánh giá thi đua cụ thể. Các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, các quy định của Khối theo hướng dẫn tại Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Quy định nội dung đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua Khối. Tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2017; tổ chức hoạt động giao lưu dã ngoại cho CBCCNV của 07 đơn vị trong Khối tại Khu Du lịch sinh thái Nhân Tâm. Nhìn chung, các đơn vị trong Khối thi đua sôi nổi, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

     Năm 2018, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đăng ký đầu năm, cần tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung, công tác trọng tâm như: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tương trong CBCCVCLĐ trong cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII); gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các Chương trình hành động của Đảng ủy Khối và của Cơ quan, đơn vị mình, cùng với thi đua cá nhân trong năm….

     Kết quả, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu Khối đạt cờ thi đua. 

Tin - Ảnh: Thanh Tùng

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
Hội Hành Nghề Y Tế Tư Nhân Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng