- Tiêu chuẩn tôn vinh danh hiệu "Trí thức tiểu biểu tỉnh Khánh Hòa" năm 2014

 

TIÊU CHUẨN TÔN VINH DANH HIỆU 

“TRÍ THỨC TIÊU BIỂU TỈNH KHÁNH HÒA” NĂM 2014

Mục đích

1. Nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận công lao và tôn vinh thành tích của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ trong và ngoài tỉnh có nhiều đóng góp trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Khánh Hòa.

2. Là dịp để trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu trong có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm. Thông qua tôn vinh “Trí thức tiêu biếu tỉnh Khánh Hòa” nhằm cổ vũ, động viên khuyến khích, phát huy những tài năng, đội ngũ trí thức đang tham gia trên mặt trận kinh tế - xã hội góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa.

3. Có các hoạt động xã hội góp phần cộng đồng dân cư thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước.

Đối tượng áp dụng

  Là công dân sống và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, có tham gia đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn và tôn vinh

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh, tư tưởng chính trị vững vàng, trong sáng, luôn trung thành với đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

- Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của nơi công tác và nơi cư trú.

- Không đang trong thời gian thi hành án hoặc có án tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có tinh thần tự lực, đoàn kết tích cực tham gia đóng góp cho sự nghiệp phát triển của tổ chức, cơ quan nói riêng và có nhiều đóng góp nổi bật cho sự nghiệp phát triển khoa học - công nghệ của tỉnh nói chung.

Tiêu chuẩn được tham gia xét chọn (đạt một trong các tiêu chuẩn sau):

1. Chủ trì, chủ nhiệm hoặc tham gia ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp bộ được nghiệm thu đạt loại khá trở lên.

2. Có giải pháp sáng kiến, công trình khoa học được triển khai áp dụng ở Khánh Hòa, mang lại hiệu quả kinh tê - xã hội thiêt thực góp phần vào sự phát triển của tỉnh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc được giải thưởng trong các hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh trở lên.

Hình thức tôn vinh khen thưởng

  “Trí thức tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa” được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen và kèm theo tiền thưởng theo quy định của Nhà nước.

Hồ sơ, thủ tục tham gia xét chọn

- Phiếu đăng ký tham dự;

- Bản thành tích có đánh giá, xác nhận của đơn vị trực tiếp quản lý hoặc giải pháp sáng kiến, công trình khoa học có đánh giá, công nhận của nơi thực hiện, áp dụng giải pháp sáng kiến, công trình khoa học (kèm theo file thành tích và sáng kiến).

Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu

- Nhận hồ sơ, lập hồ sơ tham gia xét chọn: từ 01/10 đến 15/11/2014 tại

Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Tỉnh Khánh Hòa

80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang. Điện Thoại: 058 3811158

- Hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn: Các cá nhân tham gia xét chọn lập 03 bộ hồ sơ theo hướng dẫn của Liên Hiệp Hội và nộp tại cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn.

- Hạn nộp hồ sơ cuối cùng là 15/11/2014.

* Mẫu đơn đăng ký, click ĐÂY!

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
Hội Nghề Cá Khánh Hòa
Hội Khoa Học Kỹ Thuật Cầu Đường Khánh Hòa
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng