Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Khoa học & Công nghệ năm 2012

          Để phát huy được  tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, xây dựng đất nước ngày càng phát triển vững mạnh, công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học và  công nghệ đến hội viên và nhân dân là một trong những nội dung thiết yếu của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên.

Căn cứ vào chương trình, phương hướng nhiệm vụ công tác của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Khánh Hòa và chương trình công tác của các Hội thành viên năm 2012, để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Liên hiệp Hội lần thứ IV và Nghị quyết của các Hội thành viên. Ban thường trực Liên hiệp Hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHKT năm 2012.

 

   

   

   

   

   

   

   

 Lượt truy cập
   
 Tìm kiếm

   
 Liên kết web

   
 Trao đổi trực tuyến
Quản trị website
Kế toán
Tư vấn viên
   
 Thông tin quảng cáo
Hội Đông Y Khánh Hòa
Hội Tin Học Khánh Hòa
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa
Công Báo Khánh Hòa
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang
   

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 80 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3811158 Fax: 058.3811158
Email: lienhiephoi.khktkh@gmail.com
Người chịu trách nhiệm nội dung: Lê Trung Hưng